Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości

09-09-2019
Kategoria: Podatek Dochodowy

W dniu 2 lipca 2019 r. zawnioskowano o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Aktem notarialnym (umowa sprzedaży) dnia 27 marca 2019 r. Wnioskodawczyni sprzedała należącą do niej nieruchomość - działkę położoną we wsi A. oznaczonej numerem ewidencyjnym (…), o obszarze 2.552 m² (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), stanowiącą drogi i grunty orne, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w L. prowadzi księgę wieczystą Nr (…).

Sprzedaż nastąpiła na rzecz S. Spółka Akcyjna z siedzibą w A.

W przedmiotowym akcie notarialnym Wnioskodawczyni oświadczyła, że:

 • prawo własności sprzedawanej działki nabyła: w drodze dziedziczenia po zmarłym bracie, stwierdzonego aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 18 stycznia 2018 roku, Rep. A Nr (…), zarejestrowanym w Rejestrze Spadkowym pod numerem (…) oraz na podstawie umowy darowizny z dnia 12 kwietnia 2018 roku, udokumentowanej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr (…), a prawo to stanowiło majątki osobiste zbywców,
 • działka stanowi Jej majątek osobisty, a z mężem umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej wspólność ustawową majątkową małżeńską nie zawierała,
 • działka nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi ograniczonymi nieujawnionymi w księdze wieczystej,
 • nie posiada żadnych zaległości podatkowych, zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz jakichkolwiek innych zaległości publicznoprawnych, które mogłyby skutkować powstaniem hipoteki przymusowej; powyższa działka wolna jest od wszelkich praw, długów bądź roszczeń osób trzecich (w szczególności nie jest przedmiotem dzierżawy),
 • nie występują w stosunku do niej jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu, jak również nie zostało w stosunku do niej zastrzeżone umowne prawo pierwokupu,
 • nie toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe, egzekucyjne lub administracyjne, którego przedmiotem jest opisana wyżej działka, bądź udział w działce, jak również nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności uniemożliwiające zbycie działki bądź czyniące jej zbycie bezskutecznym (np. nie nastąpiło ubezwłasnowolnienie),
 • na działce nie znajdują się śródlądowe wody stojące, tj. wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi oraz wody znajdujące się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędące stawami - zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz 2268),
 • działka jest niezabudowana i ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Na mocy przedmiotowej umowy sprzedaży Wnioskodawczyni sprzedała spółce pod firmą: S. Spółka Akcyjna prawo własności ww. opisanej nieruchomości za cenę 50.000 zł.

Przedstawiciele Spółki oświadczyli, że powyższą działkę za podaną wyżej cenę na rzecz reprezentowanej przez nich spółki kupują, a cena odpowiada wartości rynkowej przedmiotu umowy. Przedstawiciele Spółki oświadczyli, że reprezentowana przez nich Spółka zobowiązuje się zapłacić Wnioskodawczyni całą cenę sprzedaży w wysokości 50.000 zł przelewem bankowym, najpóźniej w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 roku.

Podkreślić należy, że sprzedaż nieruchomości nie nastąpiła w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509) - nastąpiła w ramach sprzedaży majątku prywatnego przez osobę fizyczną poza działalnością gospodarczą.

Jak wskazano powyżej, Wnioskodawczyni prawo własności sprzedawanej działki nabyła: w drodze dziedziczenia po zmarłym bracie (udział w wysokości 1/2), stwierdzonego aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 18 stycznia 2018 roku, Rep. A Nr (…), zarejestrowanym w Rejestrze Spadkowym pod numerem (…) oraz na podstawie umowy darowizny (udział w wysokości 1/2) z dnia 12 kwietnia 2018 roku, udokumentowanej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr (…), a prawo to stanowiło majątki osobiste zbywców. Brat Wnioskodawczyni natomiast nabył przedmiotową nieruchomość w dniu 27 stycznia 1997 r. na mocy umowy darowizny od rodziców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym cała kwota wynikająca ze sprzedaży nieruchomości przez Wnioskodawczynię będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy Wnioskodawczyni w związku ze sprzedażą nieruchomości będzie mogła odliczyć od przychodu poniesione przy sprzedaży koszty?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1. W zakresie dotyczącym pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni (odnośnie stanowiska do pytania nr 1), w tak przedstawionym stanie faktycznym, w związku z faktem, że 1/2 udziału w nieruchomości została nabyta w wyniku spadkobrania po bracie, który nabył przedmiotową nieruchomość w dniu 27 stycznia 1997 r., tylko połowa kwoty ze sprzedaży nieruchomości (25.000 zł) będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a druga zaś połowa kwoty (25.000 zł) z odpłatnego zbycia nieruchomości nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za stanowiskiem nr 1 przemawia następująca argumentacja:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, a przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, co do zasady decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i sposób ich nabycia.

Jednakże, ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2159) dodano art. 10 ust. 5, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prawo własności sprzedawanej działki nabyła: w drodze dziedziczenia po zmarłym bracie (udział w wysokości 1/2), stwierdzonego aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 18 stycznia 2018 r., Rep. A Nr (…), zarejestrowanym w Rejestrze Spadkowym pod numerem (…) oraz na podstawie umowy darowizny (udział w wysokości 1/2) z dnia 12 kwietnia 2018 r., udokumentowanej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr (…), a prawo to stanowiło majątki osobiste zbywców. Brat Wnioskodawczyni natomiast nabył przedmiotową nieruchomość w dniu 27 stycznia 1997 r. na mocy umowy darowizny od rodziców.

Wobec powyższego uznać należy, że 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku Wnioskodawczyni niewątpliwie minął (tj. w zakresie nabycia udziału w przedmiotowej nieruchomości w wysokości 1/2), bowiem - jak wynika z treści wniosku - od końca roku, w którym brat Wnioskodawczyni (spadkodawca) nabył nieruchomość do momentu jej sprzedaży przez spadkobierczynię (Wnioskodawczynię) upłynęło ponad 5 lat.

Zatem odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości nie stanowi dla niej źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ odpłatne zbycie ww. udziału nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie przez spadkodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Dodaj komentarz

Tytuł:
Autor(*):
Email:
Powiadomienie o odpowiedzi:
Komentarz(*):
Kod z obrazka: This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 

infolinia podatkowa

Zadzwoń do doradcy podatkowego i uzyskaj odpowiedź na dowolne pytanie z zakresu prawa podatkowego.

Infolinia prawna
Koszt połączenia z infolinią podatkową to 7,69 zł/min.

Telefoniczna informacja podatkowa czynna jest:
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 8:00 do 19:00

O nas

Infolinia podatkowa jest serwisem na którym doradcy podatkowi udzielają telefonicznych porad z zakresu prawa podatkowego. Sporządzamy również pisemne porady podatkowe oraz pisma do urzędów skarbowych i celnych. Na stronie znajdziesz także wiele interesujących artykułów wyjaśniających skomplikowane zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Natomiast dzięki naszej bazie teleadresowej znajdziesz właściwy urząd skarbowy.

Polityka cookies | Kontakt