Opodatkowanie niemieckiej renty rodzinnej

19-09-2019
Kategoria: Temat Dnia

W dniu 18 czerwca 2019 r. zawnioskowano o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania renty z Niemiec.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zarejestrował w (…) w Urzędzie Stanu Cywilnego związek partnerski z obywatelem Niemiec. Wnioskodawca mieszka w Polsce i w Polsce płaci podatki, posiada status - nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Partner Wnioskodawcy, obywatel Niemiec, pracował tylko w Niemczech i od 2006 r. pobiera emeryturę z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych (Deutsche Rentenversicherung Bund). Wnioskodawca w przypadku śmierci partnera będzie otrzymywał z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych (z Deutsche Rentenversicherung Bund) rentę rodzinną (Witwenrente).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę w przyszłości renta rodzinna (Witwenrente) z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych (z Deutsche Rentenversicherung Bund) będzie opodatkowana podatkiem dochodowym tylko w Niemczech (tzn. nie będzie opodatkowana w Polsce)?
  2. Czy otrzymywaną w przyszłości rentę rodzinną (Witwenrente) z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych (z Deutsche Rentenversicherung Bund) Wnioskodawca będzie musiał wykazywać w polskim zeznaniu podatkowym PIT?
  3. Czy w przypadku otrzymania z Deutsche Rentenversicherung Bund decyzji o przyznaniu Wnioskodawcy renty rodzinnej (Witwenrente) będzie musiał dodatkowo udowadniać przed polskimi instytucjami (np. urzędem skarbowym, bankiem), że ta renta jest opodatkowana tylko w Niemczech?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze i drugie. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywana przez niego w przyszłości renta rodzinna (Witwenrente) z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych (z Deutsche Rentenversicherung Bund) będzie opodatkowana tylko w Niemczech (zgodnie z art. 18 ust. 2 niemiecko-polskiej umowy z dnia 14 maja 2003 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania). Wnioskodawca uważa, że chociaż otrzymywana przez niego w przyszłości renta rodzinna będzie w Polsce nieopodatkowana (tylko w Niemczech) – to będzie musiał wykazać ją w polskich rocznych deklaracjach podatkowych PIT ze względu na progresję podatkową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast art. 3 ust. 2a cytowanej ustawy stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie do art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 tejże umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji gdy świadczenia (płatności) są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych (społecznych) Republiki Federalnej Niemiec, bowiem wówczas, stosownie do ww. art. 18 ust. 2 umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zarejestrował w (…) w Urzędzie Stanu Cywilnego związek partnerski z obywatelem Niemiec. Wnioskodawca mieszka w Polsce i w Polsce płaci podatki, posiada status - nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Partner Wnioskodawcy, obywatel Niemiec, pracował tylko w Niemczech i od 2006 r. pobiera emeryturę z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych (Deutsche Rentenversicherung Bund). Wnioskodawca w przypadku śmierci partnera będzie otrzymywał z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych (z Deutsche Rentenversicherung Bund) rentę rodzinną (Witwenrente).

Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro renta rodzinna, którą Wnioskodawca będzie otrzymywał po śmierci partnera stanowi świadczenie z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych - to będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej tylko w Niemczech i tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

W związku z tym, renta ta nie będzie miała wpływu na sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce i nie będzie podlegała wykazaniu w zeznaniu rocznym. W tym przypadku nie będzie miała bowiem zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania, gdyż przedmiotowe dochody - zgodnie z cytowaną umową - będą podlegały opodatkowaniu tylko w Niemczech i nie wystąpi ich podwójne opodatkowanie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Dodaj komentarz

Tytuł:
Autor(*):
Email:
Powiadomienie o odpowiedzi:
Komentarz(*):
Kod z obrazka: This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 

infolinia podatkowa

Zadzwoń do doradcy podatkowego i uzyskaj odpowiedź na dowolne pytanie z zakresu prawa podatkowego.

Infolinia prawna
Koszt połączenia z infolinią podatkową to 7,69 zł/min.

Telefoniczna informacja podatkowa czynna jest:
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 8:00 do 19:00

O nas

Infolinia podatkowa jest serwisem na którym doradcy podatkowi udzielają telefonicznych porad z zakresu prawa podatkowego. Sporządzamy również pisemne porady podatkowe oraz pisma do urzędów skarbowych i celnych. Na stronie znajdziesz także wiele interesujących artykułów wyjaśniających skomplikowane zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Natomiast dzięki naszej bazie teleadresowej znajdziesz właściwy urząd skarbowy.

Polityka cookies | Kontakt